İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dünden Bugüne Lisan Meselemiz (Bu Yazıyı Sakın Okumayın!)

Başlıktaki uyarıya rağmen, belki de insan tabiatının aksine hareket etmeye yönelik tabii eğiliminin tesiriyle, yine de bu sayfaya giriverdiniz ise, ne mutlu bana! Fakat sanmayın ki başlıkta geçen “Bu yazıyı sakın okumayın” ibaresini sizlerde tersine bir etki bırakması maksadıyla seçtim. Yazımı okumanızı elbette isterim, zira bu yazıyı hayatımda en çok önemsediğim mevzulardan biri hakkında kaleme alıyorum ama bu yazınının içeriğinin okuyucularımın kahir ekseriyeti için bir önem taşımayacağını da çok iyi biliyorum.

Mademki çoğunuz için önemsizdir, öyleyse niçin yazıyorum? Çünkü “İçinizden bir kişinin olsun, zihnini bu “önemsiz” mevzuyla meşgul edebilir ve onun alakasını da kıyıda köşede kimsesiz bırakılmış bu meseleye çekebilir miyim?” şüphesinin ümide bıraktığı payı gönlümde taşıyorum.

Evet, bizim bir lisan meselemiz var; işin fenası bu meselenin en mühim tarafı da, ehemmiyetinin kavranamamış olmasıdır. Bir mesele düşünün ki, bu mesele, diğer tüm meselelerimizle bir yönüyle ilişkilendirilebilecek bir muhtevaya sahiptir. Sahip olmasına sahiptir ya, fakat biz hep tali meseleler üzerinde geniş zamanlar içinde konuşur ve tartışırken, esasın esamesini okumaz duruma gelmişizdir. İşte bu mesele bizim lisan meselemizdir.

Peki, lisan ve özelde bizim için Türkçe bizler için niçin bu kadar mühimdir? Bunun cevabını bulmak için önce Konfüçyüs’ün hissesi ayan beyan ortada olan şu kıssana bakalım: “Günün birinde Konfüçyüs’e sorarlar: Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?

Büyük filozof şöyle yanıt verir: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken görevler iyi yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılamazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”

Sanıyorum ki lisanın bir millet hayatındaki ehemmiyeti, bundan daha güzel ve özlü bir biçimde anlatılamazdı. Konfüçyüs’ün bu sözleri, esasında, bir ekonomist olmama rağmen benim de neden bu mevzuya eğilme ihtiyacı duyduğumun da susturucu bir cevabıdır. Fakat bu mevzuda fikretmeye ve kalem oynatmaya cüretim bundan başkaca sebepleri de vardır; çünkü benim ana dilim Türkçedir ve Yahya Kemal’in de dediği gibi, Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Mademki öyledir; öyleyse Türkçenin bugün içine düştüğü ya da düşürüldüğü her durum beni de ilgilendirmelidir, sizi de…

Öncelikle lisanımızın dört bir yandan saldırı altında olduğunun idrakinde olmamız elzemdir; çünkü saldırı altında olan varlık sebebimiz olan lisanımızdır. Lisanımız, yani hissiyatımız ve kalmışsa tefekkürümüz.

Dilimizin her kaidesi ve kelimesi, tıpkı bir vatan toprağı kadar mukaddes görülmesi ve o kutsiyete layık olarak muhafaza edilmelidir. Ne var ki, dilimizin her gün bir kaidesi çiğnenmekte ve her geçen gün bir kelimesi daha içtimai nisyan mezarlığına diri diri gömülerek katledilmektedir. Bundan da ötesi vardır ki, bin yıldır kültür hafızamızda dövülerek, yoğrularak bugüne gelmiş kelimelere yüz çevirenler, yerlerine Türkçenin bugüne kadar hiçbir sözlüğüne girmemiş ve dilimizin hiçbir morfolojik ve fonetik kaidesine uymayan, şekil ve sesleriyle düpedüz yabancı menşeli olduğu anlaşılan kelimeleri, sözde Türkçe kurdukları cümlelerin içinde bir hilkat garibesi görünümünde kullanma gafletinde bulunmaktalar. Dahası söz konusu bu kişilerin, bu gaflet dolu davranışlarından dolayı hiç mi hiç vicdanî bir rahatsızlık duymadıkları ya da bir münevver mesuliyeti hissetmedikleri de ortada. Gerçi “Dilini bilmeyenlere, sırf taşıdıkları fiyakalı unvanlar münasebetiyle münevver payesi verilebilir mi?”, kararını sizlere bırakıyorum.

Bu noktada dilimize Arapçadan, Fransızcadan, Farsçadan, Rumcadan, İngilizceden, Yunancadan ve sair dillerden giren fakat tamamen Türçeleşmiş olan kelimelerin dilden atılıp atılması gerektiği üzerinde tereddüt yüklü suallerin zihinlerde belirmesi muhtemeldir. Ne var ki, dilimize hangi dilden geçmiş olursa olsun, sonradan dilimize girmiş ama yıllarca kültür temelimizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş kelimelerin tamamen Türkçe olduğunu kabul etmek icap eder. Çünkü bir lisan, diğer lisanlardan kelime alır ve diğer lisanlara kelime verir; bu alışveriş, milletlerarası ilişkilerin kültür sahasına aksettirdiği son derece tabii bir neticedir.

Diğer dillerden dilimize intikal etmiş kelimeler, tarihin değirmeni içinde öğütülerek atasözlerimizden deyimlerimize, masallarımızdan türkülerimize kadar edebiyatımızın hemen her türünde kendine yer bulur. Halkımız o kelimeleri kullanır, benimser; kendi hançeresine ve dil yapısına uydurur. Ve neden sonradır ki, o kelimeler artık Türkçeleşmiştir ve ne ki Türkçeleşmiştir, Ziya Gökalp’in ifadesiyle, o artık Türkçedir.

“Mademki Türkçeleşen Türkçedir, öyleyse bugün yeni yeni Türkçe cümlelere lehimlenmeye çalışılan yabancı kelimelere niçin itiraz etmemiz gerekiyor?” diye bir sual daha akla gelebilir. Bu sualin cevabı, sanıyorum, biraz da tarihte saklıdır; çünkü 18. ve 19. yüzyılda da Türkçenin, dönemin kimi münevverlerinin aşırıya kaçan tutumları yüzünden bugünküne benzer bir müşkülün içine sürüklendiğini görürüz. Sözünü ettiğimiz bu aşırılık, zamanın atmosferi içinde yapmacıklığa kaçan mübalağalı bir dil kullanımının terviç edilmesinden başka bir şey değildi. Nitekim bu tarihi vetireye denk gelen zamanlarda, Osmanlı düzyazısının sırf Arapça ve Farsça kullanma özentisiyle anlaşılmaz bir hâle sokulduğuna şahit oluruz. Bu özentinin bugünkü “Plaza Türkçesi” heveskârlığı ile benzer bir psikolojiyi yansıttığını da düşünebiliriz. Hiç şüphesiz bu bir ifrat seviyesiydi. Zira tarihin tabii seyri içerisinde, bir dilin diğer dillerden kelime alması son derece anlaşılır ve olağan bir durum olarak mütalaa edilebilecekken; bir dilden başka bir dile çuval içinde ve yapay bir suretle kelime getirip boca etmek, diğerini tam aksine gayrimakul bir telakkinin mahsulü olarak görülebilirdi.

Dilimizin içinden geçtiği merhaleleri ve dil mevzusunda ortaya çıkan cereyanların ele alındığı hangi kaynağa bakarsanız bakın, meselenin bu eksende tartışıldığına şahit olacaksınız. Gel gelelim, bugün aynı meseleyi yalnızca dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimelerin Türkçe olup olmadığı üzerinden ele almak, meselenin bugün içine sürüklendiği çok daha geniş kapsamlı çıkmazı ihmal etmek anlamına gelecektir. Ama önce bu mevzuda birkaç hususun daha altını çizmekte fayda var.

Atatürk’ün Nutuk’u mu Söylev’i mi?

Faciaya bakınız: Ülkemizin kurucusu Atatürk’ün kaleme almış olduğu Nutuk isimli eseri özgün metninden okuyup anlayabilen neredeyse kalmamıştır. Bugün hangi seçkin kitapçının kapısından içeriye adımınızı atsanız, Atatürk’ün Nutuk’unun belki 40 farklı yayıncı tarafından yayımlanmış 40 farklı baskısına rastlayabilirsiniz, fakat bunların hemen hiçbiri Atatürk’ün bizzat yazdığı biçimde değil, öyle ya da böyle sadeleştirilmiş hâliyle karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Atatürk’ün yazmış olduğu eser, Türkçeden Türkçeye tercüme edilmeksizin kimse tarafından anlaşılamaz durumdadır. İşin daha fenası, anlamaya yönelik bir gayret içerisinde olma gereğini de kimse duymaz olmuştur.

Atatürk’ün Nutuk’u şimdiki nesillerimiz tarafından anlaşılmamaktadır da, şunun şurasında daha 40-50 sene öncesinde yazılmış olan, Türkçenin yüz akı ediplerimize ait romanlar, hikayeler, şiirler anlaşılabilmekte midir? Yoksa bu eserlerin dilleri de gençlerimize, hatta neredeyse yaşça büyük insanlarımıza bile artık ağır (!) mı gelmektedir?

Atatürk Nutuk isimli eserini Çince ya da bir başka yabancı dilde yazmamıştır; Türkçe düşünmüş ve Türkçe dile getirmiştir. İnanmıyorsanız, Nutuk’un latinize edilmiş orijinal bir baskısını elinize alınız ve orada kullanılan fakat sizin anlamadığınız kelimeler için bir Türkçe sözlüğe müracaat ediniz. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki, Atatürk’ün Nutuk’u zaten tamamen Türkçedir.

“Türkçe olmasına Türkçedir ama Öz Türkçe değildir”, diyen kimseler olabilir. Öyleyse hiç tereddüt etmeden söylemek gerekir ki, Öz Türkçe diye bir dil yoktur; tıpkı Öz İngilizce ya da Öz Almanca diye bir dil olmadığı gibi…

İyi ama Öz Türkçe diye bir sözlük yok mudur? Bundan da öte Öz Türkçecilik diye bir dil anlayışı ortaya çıkmamış ve hatta bu dil anlayışı bizzat Atatürk tarafından bir dil politikası olarak uygulamaya konmamış mıdır? Evet, doğrudur; Atatürk, 1932 senesinden başlamak üzere 1934 senesine kadar, başlangıcı daha öncesine dayanan ve adına dilde özleşme hareketi diyebileceğimiz bir dil anlayışını benimsemiş ve bu anlayıştan mülhem bir dil politikasını icraatlarıyla takip etmiştir. Fakat sözü edilen tarihten sonra Atatürk’ün takip etmiş olduğu dil anlayışı ve dolayısıyla dil politikasında değişim meydana geldiği de tarihi bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Bu fikrî ve politik değişimin mahiyet itibariyle, Genç Kalemler ismiyle önce 1909 yılında Manastır’da neşre başlayan, dördüncü sayıdan sonra ise Selânik’e taşınan ve Ömer Seyfettin, Ali Canip, Âkil Koyuncu ve Aka Gündüz gibi yazarların başını çektiği “Yeni Lisan” akımına uygun bir mahiyet taşıdığını söyleyebiliriz. Buna göre, örneğin, ketebe Arapçadır, fakat kâtip yine Arapça ketebe kelimesinden türemiş Arapça menşeli bir kelime olmasına rağmen Türkçedir, çünkü tamamen Türkçeleşmiştir. “Yeni Lisan” akımının savunduğu dil anlayışında “dilde özleşme” fikri yoktur, bunun yerine bu anlayışın çerçevesini “dilde sadeleşme” fikri oluşturur.

Bugünkü Hâlimiz

Öncesinde değindiğimiz gibi lisan meselesini, bugüne bakan cihetiyle ele alacak olursak, bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Zira bugünkü hal-i pürmelalimizi anlatmaya dil yetmez duruma gelmişizdir. Artık Türkçe, eski ya da yeni hâli fark etmeksizin, ne konuşulurken ne de yazılırken doğru kullanılmaktadır. Dahası bu vahamet, herhangi bir sınıfa özgü değildir; hangi dünya görüşünden, hatta hangi eğitim seviyesinden olunursa olunsun, Türkçenin bin bir yanlışla kullanıldığına içimiz acıyarak şahit olmaktayız.

Konuşurken ya da yazarken hangi kelimelerin kullanılacağı, eğer hala dünya görüşüne göre tercih etme yoluna gidiliyorsa, bunu da apayrı bir trajedi olarak tespit etmeliyiz. Zira dil ilmî bir konudur ve bu münasebetle ancak ilmî bir yaklaşımla ele alınmalıdır. “Lisan” kelimesinin kullanılması hiç kimsenin şu veya bu ideolojik örüntüye intisabını pekiştirecek bir husus olmayacağı gibi, onun yerine “dil” kelimesinin kullanılmasının tercih edilmesi de, hiç kimse için zıt bir ideolojik kimliğe daha sıkı sıkıya bürünmenin bir tezahürü gibi düşünülmemelidir. Çünkü dil bir iletişim aracıdır; çünkü dil, şu veya bu siyasi görüşün veya zümrenin tekeline tahsis edilemez, daha doğrusu edilmemelidir. Dildeki zenginlik, o dili konuşan bütün insanlar için bir zenginliktir; bir dilin zengin olması o dilin imkanlarıyla konuşan, düşünen, yazan, anlatan, hislenen herkese huzur vermelidir. Çünkü hiçbir dilin zenginliği kullandıkça tükenmez ve diller, onların zenginliğinden istifade etmek isteyenlere, herkesten daha âdil davranır.

Bugün maalesef en tutku dolu hisler dahi ancak fakir bir kelime dünyasının imkan verdiği ölçüde sığ ifadelerle dile dökülebiliyor. Öyle ki, en nezih duygularımızı bile neredeyse argo deyimlere başvurmadan ifade edememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Mesela biriyle birlikte olmak, birini yakından tanımak, onunla hatırlanmaya değer bir gün geçirmek yerine, o kişiyle “çıkmak” istiyoruz ya da birini hakkaniyetli bir aşkla sevemiyoruz da, ona ancak “bitiyoruz”.

Yine aynı fakirlik yüzünden, bırakın derin fikirler üretebilmeyi, bizden önce başka bir kimse tarafından ortaya konulmuş bir fikri bile layıkıyla anlayamıyor ve muhataplarımıza arz edemiyoruz.

Sonra ne mi yapıyoruz? Dilin matematiğini çiğniyoruz; dilin matematiği ki bazen iki kere ikinin dört etmesi kadar bir kesinlik taşır ve ona aykırı bir cümle kurduğunuzda, böyle bir cümle, ileri sürmek istediğiniz fikrin doğruluğundan bağımsız olarak, mantıkî tutarlılıktan yoksun kalır. Örneğin, “Bırakınız, üniversite mezunlarımızı, ilkokul mezunlarımız bile Türkçeyi doğru kullanmanın önemi üzerine durup düşünmüyorlar” cümlesi, içindeki tezin doğruluğu ya da yanlışlığını önemsiz bırakacak ölçüde bir anlatım bozukluğu ihtiva eder. Verdiğim örnekteki anlatım bozukluğu çok belirgin olmakla birlikte, yeterince belirgin olmadığı için düştüğümüz birçok anlatım bozukluğuyla sürekli ve her ortamda karşılaşıyoruz. O kadar ki, bir yere kadar anlatım bozuk da olsa, “olsa olsa şöyle demek istemiştir” diyerek sezgi yoluyla ne denilmek istenildiğini çıkarabiliyoruz. Fakat bazen, sözüm ona okumuş yazmışlar düzeyinde bile yanlışlar o denli ileri boyutlara kadar varabiliyor ki, bu durumda muhatabınız olan kişiye “Ne demek istediniz? diye sormaktan başka bir yol bulamaz oluyoruz.

Bazıları ise, dili doğru kullanmanın havasını atmak için olsa gerek, yaygın kullanılan doğruyu yanlış sanıp, doğruyu yanlışla düzeltmenin iticiliği içine düşüyor ve söz gelimi “eski devlet bakanı” demiyor da, “devlet eski bakanı” diyor. Neymiş efendim, eski olan devlet değil, bakanmış. Orası öyle de, Türkçede belirtisiz isim tamlaması olan yerde, araya başka öge giremeyeceği ve belirtisiz isim tamlamalarının başına sıfat gelirse, bunun önündeki ismi değil, doğrudan tamlamayı nitelendireceği kuralını ne yapacağız? Bu grubu Türkçe konusundaki hassasiyetlerinden ötürü önce tebrik edip, sonra mı takbih etmeli? Doğrusu bilemiyorum.

Bir de malum “Plaza Türkçesi” konuşanlarımız var, fakat bu kimselerin İngilizce yeterlilik seviyeleri en üst seviyede (!) olduğu için mazur görülmeleri yerinde olacaktır. Şundan dolayıdır ki, bu kimselerin birçoğu mesleki yeterliliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen İngilizceyi ana dil seviyesinde bilme lüzumuna binaen İngilizce öğrenirlerken, ana dillerini unutmak yan etkisinden kendilerini kurtaramamışlardır. Üstelik, bu kimselerin İngilizce seviyeleri o denli üst düzeydir ki, bu kişilerin ne kadar iyi İngilizce bildiklerini, size telefonlarıyla gönderdikleri iki-üç kelimeden müteşekkil bir Türkçe mesajda dahi çok kolay bir şekilde kestirebilirsiniz. Çünkü söz konusu kimseler Türkçe yazarken bile yalnızca İngiliz alfabesindeki harfleri kullanırlar. Bu “Plaza Türkçesi” yahut “Plaza dili” denilen ucubenin nasıl bir dil olduğunu örneklendirmek istemiyorum, çünkü işi karikatürize etmek için bile böyle bir sözde dilin kullanılmasını doğru bulmuyorum.

Bir de lisan meselesi dediğimizde, hiç şüphesiz, meselenin yanlış telaffuz boyutuna da değinmek gerekiyor. Öncelikle “lisan” kelimesiyle başlayalım, doğrusu lîsan değil, lisandır. “Lisan” kelimesiyle başlamasına başlayalım ama nerede bitirebileceğiz, orası meçhul? Buyurun, bu “bitirebileceğiz” sözcüğünü de olduğu gibi seslendirin. Olur mu? Olmaz elbette; çünkü Türkçe her zaman yazıldığı gibi okunmaz; pek tabii “bitirebiliceez” şeklinde, okunduğu gibi de yazılmaz. Peki, Türkçede kaç tane “k” harfi vardır, bir tane mi? Doğru bir tanedir ama bir tane “k” sesi yoktur. Örneğin, “inkılap” derken kullanılan “k” ile “kesir” derken kullanılan “k” sesi birbirinden farklıdır. Daha da ince eleyip sık dokuyacağız dersek, benzer ayrımları “s” “h” “a” “e” harfleri için de ortaya koyabiliriz. Üstelik bu harfleri yerli yerinde doğru telaffuz edebilmemiz için eski alfabeye dönmemiz falan da gerekmiyor, biraz kulak terbiyesi biraz da lügat bakma alışkanlığı edinebildiğimiz takdirde hepsinin de üstesinden pekâlâ gelebiliriz.

Son Söz

Bu yazımda son sözü Orhan Veli’ye bırakıyorum. Bakın ünlü ozanımız “Dil” başlıklı yazısını nasıl bitiriyor:

“Büyük bir dil devrimi içindeyiz. Dili, her zaman, her yerde, her şeyde düşünmemiz gerekir. Bir takvim yaprağında, bir sokak ilânında, parklara diktiğimiz levhalarda, lokanta listelerinde, hâsılı her yerde, bir dil davası karşısında bulunduğumuzu unutmamalıyız.  Binlerce insan tarafından okunacak bozuk bir cümlenin, birçok kişinin aklını çelebileceğini unutmamalıyız. Sağlam bir dile ancak böylelikle sahip olabiliriz.”

Yorumlar kapatıldı.

Mission News Theme by Compete Themes.